Mgr. Jan Zelenka, advokát

Kontakt

Úvod

V rámci své praxe Vám nabízím řešení Vašich problémů a předcházení jejich vzniku. Svých zkušeností a znalostí mohu využít ve Váš prospěch a k hájení Vašich zájmů. Přestože vykonávám advokacii jako samostatný advokát, jsem si vědom výhod, které přináší týmová práce a proto v zájmu klientů řeším složitější případy ve spolupráci s ostatními advokáty.

O mně

Studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity jsem úspěšně ukončil v roce 2012. Po studiu jsem absolvoval několikaměsíční pracovní stáž na Okresním státním zastupitelství a v letech 2012 až 2014 jsem pracoval na Okresním soudu v Písku. Aktivní zkušenosti s advokacií jsem získával jednak v průběhu studií a dále pak v roce 2015 až do února 2016, kdy jsem úspěšně složil advokátní zkoušky. Od 1.4.2016 jsem zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16892. Ve své praxi využívám zkušeností, které jsem v průběhu let nabyl, zejména ze svého působení v justici a dále pak nabyté odborným zaměřením při výuce, které od počátku roku 2015 rozvíjím v rámci externí výuky na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Služby

Právní služby, které svým klientům poskytuji, spočívají zejména v právním poradenství, zpracování právních analýz, zastupování v řízení před soudy, sepisem dokumentů a jinými orgány a další formy právní pomoci. Zejména se specializuji na poskytování komplexních služeb v následujících oblastech:

Trestní právo

 • Obhajoba klientů v trestním řízení
 • Zastupování poškozených v trestním řízení

Občanské právo

 • Vymáhání pohledávek
 • Nákup a prodej nemovitých věcí
 • Žaloby o náhradu škody a nemajetkové újmy
 • Zastupování klientů v soudních řízení

Rodinné právo

 • Zastupování v řízení o rozvodu manželství
 • Zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů
 • Zastupování v řízení ve věcech péče o nezletilé (svěření dítěte do péče, stanovení výživného, osvojení, styk s dětmi)

Obchodní právo

 • Sepisování a kontrola smluv
 • Účast na kontraktačních úkonech
 • Vymáhání pohledávek
 • Provádění úkonů souvisejících s insolvenčním řízení
 • Provádění úkonů souvisejících se zakládáním obchodních korporací, jakož i vyřizování rejstříkových úkonů

Vymáhání pohledávek

 • Zastupování v exekučním řízení
 • Podání v exekučních věcech

Správní právo

 • Zastupování v přestupkovém řízení
 • Zastupování před katastrálními, daňovými a jinými úřady
 • Poskytování právních služeb obcím – sepis smluv a právní poradenství

Ceník

Advokát poskytuje klientům právní služby zpravidla na základě hodinové sazby. Hodinová sazba se pohybuje v rozmezí 1.000,- až 2.000,- Kč v závislosti na náročnosti a složitosti daného případu.

Kromě hodinových sazeb odměn lze sjednat též paušální odměnu za právní služby, které mají být poskytnuty v dané věci.

Není-li výše odměny za právní služby dohodnuta, je její výše určena na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Advokát tímto informuje klienty - spotřebitele, že dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je k mimosoudnímu řešení případných sporů mezi advokátem a těmito klienty oprávněným subjektem Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1. Bližší informace naleznete na: www.cak.cz.

Kontakt

Adresa

Mgr. Jan Zelenka, advokát
Velké nám. 119, 397 01 Písek
+420 777 096 566
info@akzelenka.cz
www.akzelenka.cz
ID DS: 4k8shh8

Fakturační adresa

Mgr. Jan Zelenka, advokát
Velké nám. 119, 397 01 Písek
IČO: 04848888